ETTO SUSHI POKERIA

加盟优势
Alliance advantage
——

01

口味独特

百年为数不多秘制酱料,底料不可复制,保证品牌不受影响

02

竞争力小

目前市场虽然寿司店很多,但是打造品牌的却很少

03

烹饪简单

其烹饪方式也简单,只需要高压锅即可,节省了人力成本

申请加盟
Application to join
——
预约
您的姓名:
*
联系方式:
*
就餐人数:
*
就餐时间:
其他要求:
codice di verifica
 un cambiamento
*
提交

首页         优惠活动         精美菜单         加盟我们         关于我们‍


电话:0559758122      EMAIL:ETTOSUSHI@GMAIL.COM      

INDIRIZIO:VIA TADDEO ALDEROTTI 33 FIRENZE